بدهی عوارض پسماند

جهت اطلاع از مبلغ عوارض پسماند میتوانید موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه تعیین نمایید و یا کلاسه پرونده (کد نوسازی) مورد نظر را وارد نموده و کلید جستجو را بزنید.

عوارض پسماند
 
شناسه پرداخت:
شناسه قبض :
از تاریخ:
مبلغ جاری :
تا تاریخ:
مبلغ معوقه :
مبلغ فیش :
سوابق پرداختی پسماند
 
از تاریخ تا تاریخ تاریخ صدور مبلغ تاریخ پرداخت تاریخ تایید بانک نوع صدور فیش وضعیت تایید
نقشه